Maarif Vekaletinin Kuruluşunun 100.Yılı

Genel Bşk. Yrd. (Teşkilâtlandırma) || 1982 yılında Bayburt’ta doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Ankara'da tamamladı. 2004 yılında Karadeniz Teknik Fakültesi Sınıf öğretmenliği bölümünden mezun oldu. 2004-2012 yılları arasında Bayburt ilinde Sınıf öğretmeni olarak çalıştı. 2012 yılından itibaren Pursaklar ilçesinde öğretmenlik ve yöneticilik yaptı. 2018 yılında Gazi Üniversitesi Eğitim Yönetimi bölümünde Yüksek lisansını tamamladı. Halen Ankara’da sınıf öğretmeni olarak görev yapan Yıldız, evli ve iki çocuk babasıdır.
02.05.2020
251
A+
A-

Maarif : “Bilgi ve kültür, eğitim ve öğretim sistemi, eğitim ve öğretimle ilgili bakanlık ya da müdürlük” demektir. Kökeni Arapçadır.

“Bir Ülkenin Geleceği O Ülke İnsanının Göreceği Eğitime Bağlıdır” (Albert Eisntein)

Maarif : “Bilgi ve kültür, eğitim ve öğretim sistemi, eğitim ve öğretimle ilgili bakanlık ya da müdürlük” demektir. Kökeni Arapçadır.

Maarif Vekâleti: Eğitim Bakanlığı anlamında kullanılmaktadır.

Maarif Vekâletinin kuruluşu 2 Mayıs 1920 tarihidir. Maarif Vekâletinin kuruluşunun 100. kuruluş yılına bugün itibariyle ulaşmış bulunuyoruz. Nice yüzyıllara diyerek başlayalım:

Maarif Vekâletinin kısa tarihçesini incelediğimizde;

Eğitim ve öğretim hizmetlerinin devlet eliyle yürütülmesi düşüncesi ilk kez II. Mahmut döneminde gündeme gelmiştir. Bu döneme kadar vakıflar tarafından yürütülmüş olan eğitim ve öğretim hizmetleri, 17 Mart 1857 tarihinde Maarif-i Umumiye Nezareti uhdesine verilmiştir. Böylelikle eğitim ve öğretim hizmetlerinden sorumlu bir nazır (bakan) meclis-i vükela içinde yer almıştır. Nezaretin kuruluşuyla okullar sıbyan, rüştiye ve mekâtib-i fünün-i mütenevvia olarak üç dereceye ayrılmıştır. 

Eğitim sistemimize ilişkin ilk yasal düzenleme 1869 yılında çıkarılan Maarif-i Umumiye Nizamnamesidir (Genel Eğitim Tüzüğü). Bu tüzük ile eğitim hakkı, eğitim yönetimi, eğitim sisteminin belirlenmesi, eğitim ödenekleri, öğretmen yetiştirme ve istihdamı, taşra teşkilatı ve sınav sistemleri gibi hususlar düzenlenmiştir. Aynı zamanda merkez örgütünde ilmi ve idari olmak üzere iki daireden oluşan Meclis-i Kebir-i Maarif (Büyük Eğitim Meclisi) ile il düzeyinde Maarif Meclisleri kurulmuştur.

1872 yılında Büyük Eğitim Meclisi tek meclis haline getirilerek daireler öğretim basamaklarına göre düzenlenmiştir.

Bu daireler; Mekatib-i Sıbyan (İlkokul), Mekatib-i Rüştiye (Ortaokul), Makatib-i Aliye (Yüksek Okul), Telif ve Tercüme ile Matbaalar (Yayın) daireleridir.  

1911 tarihli Maarif-i Umumiye ve Teşkilatı Nizamnamesi (Eğitim Teşkilat Tüzüğü) ile bütünsel bir yapı oluşturulmuştur. II. Meşrutiyet Dönemi sonunda Maarif Nezareti merkez teşkilatı şu dairelerden oluşmaktadır: 

  • ·         Tedrisat-ı İptidaiye Dairesi (İlköğretim Dairesi)
  • ·         Tedrisat-ı Taliye Dairesi (Orta Öğretim Dairesi)
  • ·         Tedrisat-ı Aliye Dairesi (Yüksek Öğretim Dairesi)
  • ·         Mekatib-i Hususiye Dairesi (Özel Okullar Dairesi)
  • ·         Tahrirat Dairesi (Yazı İşleri Dairesi)
  • ·         Muhasebat Dairesi (Saymanlık Dairesi)
  • ·         Sicil İşleri Dairesi
  • ·         İstatistik Dairesi
  • ·         Levazım Dairesi (Ders Araçları Dairesi)
  • ·         Evrak Dairesi

23 Nisan 1920’de TBMM’nin açılmasını müteakip, 2 Mayıs 1920 ve 3 sayılı Kanun’la kurulan ve on bir vekâletten oluşan İcra Vekilleri Heyeti’nde (Bakanlar Kurulu) Maarif Vekâleti de bulunmaktaydı. 

Kurtuluş Savaşı yıllarında, İstanbul’ da Osmanlı Hükümetinin Maarif Nezareti, Ankara’da ise TBMM Hükümetinin Maarif Vekâleti olmak üzere iki eğitim bakanlığı bulunmaktaydı. (Maarif teşkilâtı, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılması ve 4 Mayıs 1920’de Ankara’da Maarif Vekâleti’nin kurulmasıyla iki başlı bir görünüme sahip oldu, bu durum 1 Kasım 1922’de saltanatın kaldırılmasına kadar devam etti. Nezâret, kurulduğu tarihten 1922 yılına kadar altmış beş defa el değiştirmiş ve toplam otuz altı nâzır görev almıştır. Son maarif nâzırı Said Bey’dir.)

1922 yılında İstanbul’da bulunan Maarif Nezareti kaldırılmış, Ankara’da bulunan Maarif Vekâleti teşkilatının İlk Tedrisat Müdürlüğü, Orta Tedrisat Müdürlüğü, Hars (Kültür) Müdürlüğü, Sicil ve İstatistik Müdürlüğü birimlerine Müsteşarlık, Yüksek Öğretim Dairesi, Teftiş Heyeti, Telif ve Tercüme Dairesi, Özel Kalem ve Evrak Dairesi birimleri eklenmiştir. Taşra teşkilatı da Maarif Müdürlükleri ve Maarif Memurlukları olarak düzenlenmiştir. 

Millî Eğitim Bakanlığı, Cumhuriyetimizin kuruluşundan bugüne kadar aşağıda belirtilen isimler altında çalışmalarını sürdürmüştür. 

ü  1923-1935 yılları arasında “Maarif Vekâleti”

ü  1935-1941 yılları arasında “Kültür Bakanlığı”

ü  1941-1946 yılları arasında “Maarif Vekilliği”

ü  1946-1950 yılları arasında “Millî Eğitim Bakanlığı”

ü  1950-1960 yılları arasında “Maarif Vekâleti”

ü  1960-1983 yılları arasında “Millî Eğitim Bakanlığı”

ü  1983-1989 yılları arasında “Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı”

ü  1989 yılından günümüze kadar da “Millî Eğitim Bakanlığı” adıyla çalışmalarını sürdürmektedir.  

1920 yılından bu güne kadar çeşitli isimler almış Milli Eğitim Bakanlığımızda 64 Bakan görev almıştır.

65. Bakanımız Prof. Dr. Ziya SELÇUK ’tur. Kendisine başarılar diliyoruz.

Kaynaklar:

*https://islamansiklopedisi.org.tr/maarif-i-umumiyye-nezareti

*https://www.meb.gov.tr/milli-egitim-bakanliginin-kisa-tarihcesi/duyuru/8852

maarifim banner
BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.