Felsefemiz

“İnsan onurla yaşar. Andolsun, biz insanoğlunu onurlu kıldık.” (70.Ayet, İsra Suresi, Kuran-ı Kerim)

İNSAN VE İNSAN ONURU 

Maarif-Sen, insana ve insan onuruna değer verir. Yaratılmışların en hayırlısı olan insan ruh ve bedenden meydana gelen akıl sahibi en üstün varlıktır. İnsan, kainatın kalbidir ve insanı büyük yapan düşüncesidir. İnsanın fikren ve ruhen olgunlaşması maarife bağlıdır. Maarif insana; maddeyi yenecek ruh ve şahsiyet sağlamlığı vermeli ve inanan, düşünen, hissederek yaşayan, kendi değerlerini rehber edinen şahsiyetli insanın yetişmesini sağlamalıdır. İnsan mukaddesatı olandır. Onurlu insanın üzerine titrediği şey ise mukaddesi ve şahsiyetidir. Marif-Sen; din, dil, ırk, renk ve cinsiyet ayrımı gözetmeksizin insanı, mukaddesatını ve şahsiyetini her şeyin üzerinde tutmayı bir diğer ilke olarak benimsemiştir.

“Allah size, emanetleri mutlaka ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder.” (58.Ayet, Nisa Suresi, Kuran-ı Kerim)

EHLİYET VE LİYAKAT 

Maarif-Sen, ehliyet ve liyakate önem verir. Liyakat, bir işte ehliyetli olmak ve bir işe layık olmak demektir. İşe hakkını vermek becerisidir. Bu beceri bir güzel ahlak prensibi olan emanete riayet etme temeline dayanmakta olup, eğitimle ve tecrübeyle kazanılır. İşin ehline verilmemesi, toplumu kıyamet’e benzer bir kargaşaya götürür. Bir işte ehil insanların görevlendirilmesi o işin önemini ve o işe verilen ehemmiyetin derecesini gösterir. Bu sayede hem ehil olan kimseye haksızlık yapılmamış, kendisini geliştirme imkanı tanınmış, hem de o iş gereği gibi yapılmış maksat hasıl olmuş olur. Selim akıl, selim fıtrat, temiz vicdan, ehliyet ve liyakatin devreden çıkarılmasına tahammül gösteremez.

“Hak bildiğiniz yolda yalnız yürüyebilecek kadar güçlü olun.”  (Nurettin TOPÇU) 

HAK VE ADALET 

Maarif-Sen; hak ve adaleti olmazsa olmazı olarak görür, kabul eder ve hakkın çiğnendiği yerde haykırmak ister, tek başına da olsa haykırır. Birey gibi milleti de her türlü kötü durumdan kurtarıp sonsuzluğa yöneltecek olan da irade, özgürlük ve adalete dayalı olan hareket gücüdür. Bizim hareketimiz mesuliyet hareketidir; davamız hayata uymak değil, hayatımızı hakka uydurmaktır. Zira çıkar konuşunca vicdan susar.

“Pusula: Şuur. Tarih şuuru, milliyet şuuru, kişilik şuuru. İdeolojilerin peşine takılanlar, pusulasızlardır.”(Bu Ülke, Cemil MERİÇ)

“Bir hareket, ancak kendi içerisinde başkaldırdığı nizama karşılık yeni ve zorunlu olarak daha üstün bir nizamın iradesini taşıyorsa isyan adını alabilir.” (Sayfa 195, İsyan Ahlakı, Nurettin TOPÇU)

AHLAK ve ŞUUR

Maarif-Sen; Nurettin TOPÇU’nun ifadesiyle tüm şer ve batıl olana “isyan”; sonrasında “hareket” ve dik duran bir “irade” esasları üzerine hareket etmeyi ve şuurlu olmayı kendisine ölçü olarak belirlemiştir. Hareket; her ferdin kendi kendisini ve başka varlıkları bir üst mertebeye, üstün bir nizama doğru değiştirmesidir. İrade ise; hareketin dışa vurumudur. İradeye yaslanan ve bir amaca doğru seyreden gerçek ve hür bir hareket, isyandır. Anarşizm imha ederken, isyan ahlakı inşa eder. Anarşizmde kargaşa, isyan ahlakında düzen vardır. Sonuç olarak Maarif-Sen; akıl terini beden teri ile bütünleştirerek yerli ve milli maarif nizamını kurgulamayı, katkı sunmayı, uygulamayı ve bu vesileyle idealist bir nesil yetiştirmeyi hedefler.


“Descartes, ‘Hür olmayan düşünce düşünce değildir’ diyor. Bu söze inanarak diyebiliriz ki, hür olmayan muallim muallim değildir. Mahkum edilmiş fikir ve irfandır. Fikir ve kültürün mahkumiyeti en az vatan toprağının esaret altında kalması kadar acıklıdır.” (Sayfa 72, Türkiye’nin Maarif Davası, Nurettin TOPÇU) 

MUALLİM

Maarif-Sen, muallime değer verir. Muallime değer vermeyen toplumlar batışa sürüklenir. Bütün büyük medeniyetlerin arkasında muallimler vardır. Kitap, program, imtihan ve bütün öğretim meselelerini çözümleyecek olan bir milletin maarif ordusudur. Maarif demek muallim demektir. Muallimin ilmi ve fikri hürriyeti, yerli ve milli maarif nizamının vazgeçilmezidir.

“Bir mektep ki bizi kendi ruhumuza kavuştursun, her hareketimizin ahlaki değeri olduğunu tanıtsın, hayaya hayran gönüller insanlığı seven temiz yürekler yetiştirsin…” (Sayfa 47, Türkiye’nin Maarif Davası, Nurettin TOPÇU)

FİKİR ve FELSEFE

Maarif-Sen, fikre, felsefeye ve ideallere önem verir. Fikir ve felsefe, maarifin arkasındaki itici güçtür. Fikir ve felsefe, maarifi meydana getiren şuur ve iradedir. Felsefi kültür, mektebin temel taşıdır. Her millet idealleri doğrultusunda ne zaman ki kendi mektebini kurarsa geleceğini inşa eder. Zira mektebin millet hayatında dönüştürücü ve yenilikçi bir gücü vardır. Fikir ve felsefe; maarif çalışmalarına ve uygulamalarına, bireye ve topluma yön vererek ideallere ulaşmayı sağlar.

“Okuyacaksınız, okutacaksınız; Kürsüde, minberde, mektepte ve üniversitede. İlmin en büyük ibadet olduğunu halka öğreteceksiniz.” (Nurettin TOPÇU)

İLİM VE İRFAN 

Maarif-Sen; ilim ve irfanı, şuurlu bir neslin inşası ve toplumun ihyası için gerekli ve önemli görür. Zira Muhteşem bir maziyi daha muhteşem bir istikbale bağlayacak köprü ilim ve irfandır. İlim aklı mesken tutarken, irfan kalbin bekçisidir. Kendini tanımak, irfanın ilk merhalesidir. İlmin gayesi hakikati tanıtmaktır.

“Bir neslin kurtuluşunu ancak maarifinin yükselmesinde aramak lazımdır.” (Nurettin TOPÇU)

YERLİ VE MİLLİLİK 

Maarif-Sen, yerli ve milli olmayı; vatanın bölünmez bütünlüğü, milletin bekası ve medeniyetimizin devamı için olmazsa olmaz olarak görür. Milli ve manevi değerlerimize özünden bağlı olan, kökü mazide gözü atide olan ve sefere çıkarken yükünü yüreğinde taşıyan bir neslin inşası için  yerli ve milli olmak elzemdir. Geleneğin ihyasından geleceğin inşasına uzanmamız, kökü mâzide olan âti olmamızdandır.